Privacy voorwaarden

1. Inleiding

Handelsonderneming Oostema levert diverse diensten zowel via de website als op de  diensten die wij leveren zijn een aantal voorwaarden van toepassing. Deze treft u hieronder aan. U kunt deze ook als PDF downloaden.

 • Stallings voorwaarden
 • Algemene Voorwaarden
 • Haven regelement
2. ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN HANDELSONDERNEMING OOSTEMA, VEEN (THE NETHERLANDS).

 

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. OOSTEMA: Handelsonderneming OOSTEMA en alle daaraan gelieerde ondernemingen, tenzij deze ondernemingen onderhavige voorwaarden buiten toepassing hebben
 2. Opdrachtgever: iedere (rechts-)persoon (consument of ondernemer) die aan OOSTEMA een opdracht tot levering van zaken heeft gegeven, het voornemen daartoe kenbaar heeft gemaakt of OOSTEMA heeft uitgenodigd daartoe een offerte uit te
 3. Partijen: de hierboven onder 1 en 2 genoemde (rechts)personen
 4. Vaartuig: een voorwerp dat is gemaakt om op het water te verblijven en zich daarop te bewegen, inclusief de uitrusting en inventaris die erbij hoort, hieronder eveneens begrepen een casco of een vaartuig in
 5. Regieovereenkomst: een overeenkomst waarin Partijen geen vaste prijs afspreken, maar waarin ze uitgaan van een vergoeding voor de werkelijke kosten, zoals arbeidsloon en materiaal vermeerderd met een
 6. Duikuitrusting: voorwerpen waarmee en persoon onder water kan ademen en
 7. Elektronisch: per e-mail of via de
 8. Zaken: door OOSTEMA te leveren/geleverde

 

Artikel 2. Werkingssfeer
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen tussen OOSTEMA en Opdrachtgever, waaronder alle aanbiedingen van OOSTEMA, alle overeenkomsten tussen OOSTEMA en Opdrachtgever, en op de uitvoering daarvan. Indien terzake enige transactie tussen Opdrachtgever en OOSTEMA de toepasselijkheid van deze voorwaarden komt vast te staan, dan wordt van rechtswege geacht aan deze voorwaarde te zijn voldaan bij alle latere transacties met de betreffende Opdrachtgever. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever, waaronder inkoopvoorwaarden gelden niet en de toepasselijkheid daarvan wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij en voorzover zijdens OOSTEMA expliciet en schriftelijk met de toepasselijkheid hiervan wordt
 2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien en voorzover deze door OOSTEMA schriftelijk aan Opdrachtgever zijn bevestigd, hebben uitsluitend betrekking op de concrete transactie waarvoor zij worden overeengekomen en kunnen niet worden ingeroepen bij andere
 3. Mocht een bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht, terwijl OOSTEMA alsdan steeds bevoegd is het betreffende beding te vervangen door een ander beding van gelijke strekking.
 4. Handelstermen, gebruikt in offertes, orderbevestigingen of anderszins, dienen te worden uitgelegd overeenkomstig de Internationale Regelen voor de Uitleg van Handelstermen, vervaardigd door de Internationale Kamer van Koophandel (Incoterms), zoals deze van kracht zijn tijdens het sluiten van de

 

Artikel 3. Aanbiedingen en overeenkomsten
 1. Alle aanbiedingen, offertes, afbeeldingen, catalogi, maten, gewichten, kleuren en andere informatie verstrekt zijdens OOSTEMA zijn vrijblijvend en kunnen slechts worden beschouwd als een uitnodiging aan Opdrachtgever tot het doen van een nader aanbod. Onverminderd het voorgaande hebben, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, offertes slechts een geldigheidsduur van veertien
 2. Indien een mondeling aanbod niet direct wordt geaccepteerd door Opdrachtgever, komt dit te vervallen, tenzij OOSTEMA een nadere termijn heeft gegeven om het aanbod te
 3. Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals (maar niet gelimiteerd tot) afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen, en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren of monsters strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van OOSTEMA en daaraan kunnen derhalve door Opdrachtgever geen rechten worden
 4. OOSTEMA geeft in zijn aanbod een volledige en nauwkeurige omschrijving van de zaken en/of werkzaamheden die (na acceptatie door Opdrachtgever) zullen worden geleverd en/of uitgevoerd. In het aanbod wordt in ieder geval door OOSTEMA omschreven:
  1. De prijzen inclusief eventuele bijkomende kosten;
  2. Maten, gewichten, eventueel motorvermogen, snelheid en merk/type;
  3. Of sprake is van een variabele of vaste aanneemsom;
  4. Of sprake is van een Regieovereenkomst al dan niet zonder vaste prijs;
  5. Indien het aanbod ziet op in- en verbouwingen die rechtstreeks met de koop van een vaartuig verband houden, dan vermeldt het aanbod de afzonderlijke prijs van die verbouwingen en de duur
 5. Een overeenkomst tussen OOSTEMA en Opdrachtgever komt eerst tot stand nadat een opdracht schriftelijk zijdens OOSTEMA is bevestigd, dan wel nadat OOSTEMA feitelijk geheel of gedeeltelijk met de uitvoering van de opdracht is
 6. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van OOSTEMA binden OOSTEMA niet dan nadat en voorzover zij schriftelijk zijdens OOSTEMA zijn
 7. Een overeenkomst voor een verbouwing of reparatie geldt alleen voor werkzaamheden die OOSTEMA redelijkerwijs kan
 8. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met de opdrachtbevestiging dient dit binnen vijf dagen schriftelijk aan OOSTEMA te worden gemeld, bij gebreke waarvan de opdrachtbevestiging onherroepelijk wordt en eventuele meerkosten als gevolg van een nadien door Opdrachtgever gewenste wijziging voor rekening van Opdrachtgever
 9. Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van OOSTEMA ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de
 10. Indien na de totstandkoming de overeenkomst om welke reden ook door Opdrachtgever wordt geannuleerd, dan wel door OOSTEMA wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming zijdens Opdrachtgever, komen alle door OOSTEMA reeds gemaakte kosten alsmede het bedrag van de winstderving en overige schaden voor rekening van
 11. Indien de opdracht wordt verstrekt namens een rechtspersoon, is de opdracht gevende persoon privé hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de namens de betreffende rechtspersoon jegens OOSTEMA in het leven geroepen
 12. Opdrachtgever en zijn personeel zijn gehouden tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken van alle informatie van OOSTEMA van vertrouwelijke aard (waaronder tekeningen, modellen, constructies, schema’s en nadere bedrijfsinformatie en knowhow), een en ander in de meest ruime zin des woords, die aan Opdrachtgever door OOSTEMA ter beschikking is gesteld c.q. ter kennis is gebracht. Deze zaken dienen op eerste verzoek van OOSTEMA en onverwijld teruggegeven te

 

Artikel 4. Levering
 1. De overeengekomen levertijd gaat in op de het laatste van de volgende tijdstippen:
  1. de dag van de totstandkoming van de overeenkomst;
  2. de dag van ontvangst door OOSTEMA van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens d.;
  3. de dag van ontvangst door OOSTEMA van hetgeen volgens de overeenkomst bij vooruitbetaling dient te worden
 2. De levertijd wordt door OOSTEMA bij benadering vastgesteld en zal derhalve nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, zodat overschrijding van de levertijd nimmer automatisch leidt tot een toerekenbare tekortkoming zijdens OOSTEMA. Behoudens opzet of grove schuld zijdens OOSTEMA geeft overschrijding van de levertijd Opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de
 3. Indien vertraging in de levertijd te wijten is aan Opdrachtgever, dan wordt de levertijd verlengd met de duur van die vertraging, of – indien dit leidt tot nog verdere vertraging – met de duur die het gevolg is van het handelen of nalaten van Opdrachtgever. Onder een omstandigheid die te wijten is aan Opdrachtgever valt in ieder geval (niet limitatief) enig handelen in strijd met de Overeenkomst, waaronder uitdrukkelijk ook begrepen het niet voldoen aan de betalingsvoorwaarden van OOSTEMA.
 4. OOSTEMA is gerechtigd tot deelleveringen en afzonderlijke facturering per deellevering. Indien OOSTEMA niet de gehele bestelde hoeveelheid ineens kan leveren (om welke reden dan ook) is OOSTEMA eveneens gerechtigd tot het doen van deellevering(en), dan wel de overeenkomst op te schorten en/of in overleg met Opdrachtgever andere gelijkwaardig of gelijksoortige producten te
 5. Levering vindt plaats af bedrijf van OOSTEMA. Producten gelden als geleverd zodra OOSTEMA Opdrachtgever ervan in kennis heeft gesteld dat de producten gereed staan om te worden afgehaald. Indien afwijkende leveringsafspraken worden gemaakt, komen de leveringskosten en verzekeringskosten volledig voor rekening van
 6. Voorafgaand aan de levering van het vaartuig of van de andere bestelde zaken geeft OOSTEMA Opdrachtgever de gelegenheid om het vaartuig of de andere bestelde zaken te (doen) Als het betreft reparaties, verbouw-, inbouw-, afbouw- of onderhoudswerkzaamheden biedt OOSTEMA Opdrachtgever

 

voorafgaand aan de oplevering de gelegenheid om deze werkzaamheden te (doen) inspecteren. Indien er een (leverings)proefvaart is afgesproken, biedt OOSTEMA Opdrachtgever de mogelijkheid om die proefvaart te maken voorafgaand aan de levering van het vaartuig of de oplevering van de uitgevoerde werkzaamheden.

 1. Nadat OOSTEMA Opdrachtgever heeft uitgenodigd voor een inspectie of (leverings)proefvaart, dient Opdrachtgever binnen 14 dagen van deze gelegenheid gebruik Doet Opdrachtgever dat niet, dan wordt het vaartuig of de zaak geacht te zijn geleverd, behoudens overmacht.
 2. Zaken die voor verzending gereed zijn, dienen terstond na melding van OOSTEMA, doch uiterlijk binnen 14 dagen na melding van OOSTEMA te worden opgehaald, bij gebreke waarvan OOSTEMA gerechtigd is naar vrije keuze:
  1. de zaken op naam en voor rekening en risico van Opdrachtgever te doen verplaatsen naar een eventueel overeengekomen plaats van afgifte, dan wel op te slaan in de magazijnen van OOSTEMA of van derden, waarbij geldt dat de daaraan verbonden kosten (in de breedste zin des woords) door Opdrachtgever aan OOSTEMA zijn verschuldigd;,
  2. de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht op schadevergoeding en de daarover verschuldigde contractuele rente vanaf de
 3. Verzoekt Opdrachtgever om de levering van zaken op een andere dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan is Opdrachtgever de hieraan verbonden kosten integraal aan OOSTEMA verschuldigd en dienen deze kosten bij vooruitbetaling aan OOSTEMA te worden
 4. Op Opdrachtgever rust een afnameverplichting met betrekking tot de bestelde zaken. Dientengevolge is Opdrachtgever gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen zodat OOSTEMA aan haar leveringsplicht kan

 

Artikel 5. Vervangen onderdelen en inruil
 1. Indien bij een onderhouds-of reparatieopdracht bepaalde onderdelen zijn vervangen, kan Opdrachtgever de vervangen onderdelen alleen terugkrijgen indien Opdrachtgever daar bij de opdrachtverstrekking expliciet om verzoekt. Dit geldt niet voor onderdelen die de OOSTEMA vanwege garantieclaims gehouden is te In dat geval krijgt de Opdrachtgever de onderdelen pas terug nadat de garantieclaims zijn afgehandeld. In alle andere gevallen worden de vervangen onderdelen eigendom van de OOSTEMA, zonder dat de Opdrachtgever aanspraak kan maken op enige vergoeding dienaangaande.
 2. Bij de koop of nieuwbouw van een vaartuig of andere zaak kunnen de partijen afspreken dat de Opdrachtgever een gebruikt vaartuig of andere zaak inruilt. In dat geval wordt het ingeruilde vaartuig of de ingeruilde zaak pas eigendom van OOSTEMA als de Opdrachtgever deze feitelijk heeft geleverd. Als de Opdrachtgever het in te ruilen vaartuig of de in te ruilen zaak blijft gebruiken totdat het nieuwe vaartuig of de nieuwe zaak is geleverd, blijft hij aansprakelijk voor schade of verlies ervan. Daarbij maakt het niet uit wat de oorzaak van die schade of dat verlies

 

Artikel 6. Garanties
 1. Indien door OOSTEMA aan Opdrachtgever garantie wordt verstrekt ten aanzien van de door OOSTEMA geleverde of te leveren zaken of werkzaamheden, wordt dit enkel schriftelijk en uitdrukkelijk (met gebruik van de term “garantie”) aan Opdrachtgever kenbaar gemaakt. Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijk schriftelijke kennisgeving is een beroep op enige garantiebepaling (met uitzondering van dwingendrechtelijke bepalingen hieromtrent) niet
 2. Indien Opdrachtgever uitdrukkelijk afziet van garantie, kan in een later stadium (met uitzondering van de wettelijke bepalingen waarop door Opdrachtgever een beroep kan worden gedaan) geen beroep op Garantie worden
 3. Gebreken die bij de koop of levering niet waarneembaar zijn en onder de door OOSTEMA gegeven garantie(periode) vallen, dienen ook door OOSTEMA te worden hersteld op diens werf. Opdrachtgever dient zich ten aanzien van herstel derhalve tot OOSTEMA te wenden. Herstel door een derde is enkel mogelijk nadat dit van tevoren schriftelijk met OOSTEMA is afgestemd indien OOSTEMA geen tijd heeft om het herstel uit te voeren of als de noodzakelijke kosten om het vaartuig naar de werf van OOSTEMA te vervoeren niet in verhouding staan tot de kosten van het herstel op die
 4. Indien een garantieberoep gegrond blijkt te zijn, heeft OOSTEMA de vrije keuze de betreffende producten te herstellen of te vervangen, danwel een evenredig deel van de factuur te crediteren. Indien OOSTEMA overgaat tot herstel en/of vervanging, zal Opdrachtgever de geleverde producten voor eigen rekening en risico weer ter beschikking stellen aan
 5. Eventuele garantieverplichtingen zijdens OOSTEMA komen te vervallen indien fouten, gebreken of onvolkomenheden het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig, onoordeelkundig gebruik, ondeskundig gebruik of beheer van geleverde producten door Opdrachtgever of door Opdrachtgever ingeschakelde derden. Dit geldt ook indien deze fouten, gebreken of onvolkomenheden het gevolg zijn van een van buitenaf komende oorzaak zoals (niet limitatief) brandschade of waterschade of indien Opdrachtgever of een derde zonder toestemming van OOSTEMA wijzigingen of reparaties in de door OOSTEMA geleverde producten heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen en/of indien de fouten/ gebreken of onvolkomenheden niet eerst aan OOSTEMA zijn .
 6. In alle gevallen geldt dat nimmer een grond voor aansprakelijkheid of klacht bestaat indien de door OOSTEMA geleverde onderhoudsinstructies (en daarin genoemde onderhoudsproducten) niet in acht zijn genomen en

 

Artikel 7. Klachten
 1. Behoudens tegenbewijs worden de zaken wat aantal, gewicht, soort en afmeting betreft geacht te zijn geleverd conform de gegevens op de verzenddocumenten. Afwijkingen en andere direct bij levering zichtbare gebreken dienen direct op de afleverbon/factuur te worden aangetekend en binnen 3 werkdagen na de levering per aangetekende brief of e-mail aan OOSTEMA te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken dienen binnen 3 werkdagen na ontdekking, doch in ieder geval uiterlijk binnen één maand na de levering, per aangetekende brief of e-mail aan OOSTEMA te worden gemeld. Na het verstrijken van deze termijnen geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door Opdrachtgever aanvaard en op niet tijdig gemelde afwijkingen en gebreken kan geen beroep meer worden gedaan. Bij gebleken ondeugdelijkheid heeft OOSTEMA de vrije keuze om naar eigen zicht de betreffende producten te herstellen of te vervangen, dan wel Opdrachtgever voor een evenredig deel van de factuur te
 2. Een eventuele klacht dient ten minste te bevatten; een uitvoerige en nauwkeurige omschrijving van het gebrek, ondersteund door bewijsmateriaal (zoals foto’s

die zijn voorzien van aantoonbare datum en tijdsvermelding, monsters, deskundigenrapporten etc.).

 1. OOSTEMA dient steeds in staat te worden gesteld de juistheid van de betreffende klacht te (doen) onderzoeken, waarbij Opdrachtgever het product waar de klacht op ziet dient aan te leveren bij OOSTEMA, tenzij OOSTEMA schriftelijk en ondubbelzinnig heeft aangegeven van een onderzoek af te
 2. Zaken die de Opdrachtgever ondeugdelijk voorkomen, dienen – nadat OOSTEMA hiervoor expliciet en ondubbelzinnig schriftelijk toestemming voor heeft gegeven – binnen 10 werkdagen na de in artikel 7.1 genoemde melding voor rekening en risico van Opdrachtgever op de werf van OOSTEMA te worden geretourneerd, waarna OOSTEMA bij gebleken ondeugdelijkheid de vrije keuze heeft de betreffende zaak te herstellen of vervangen, dan wel de Opdrachtgever voor een evenredig deel van de factuur te crediteren. Opdrachtgever dient derhalve alvorens over te gaan tot retourzending te allen tijde binnen 10 werkdagen in overleg te treden over het retourneren van de zaken die Opdrachtgever ondeugdelijk
 3. Door het melden van enig gebrek wordt de betalingsverplichting van opdrachtgever ten aanzien van de in geschil zijnde zaken niet opgeschort. Eventuele rechtsvorderingen terzake tijdig gemelde gebreken dienen op straffe van verval uiterlijk één jaar na de schriftelijke melding aanhangig te zijn
 4. Kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van door OOSTEMA te leveren zaken, al dan niet na bewerking moeten uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Geringe, in de branche gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking leiden niet tot enige aansprakelijkheid van
 5. Een eventuele garantieverplichting van OOSTEMA strekt zich niet verder uit dan tot de uitdrukkelijk gemaakte kwaliteitsbedingen of uitdrukkelijk overeengekomen
 6. Indien de overeenkomst betreft zaken die door OOSTEMA van derden worden betrokken, is de aansprakelijkheid van OOSTEMA te allen tijde beperkt tot datgene waartoe deze derde jegens OOSTEMA aansprakelijk is;
 7. OOSTEMA is niet verplicht retourzendingen van Opdrachtgever te accepteren, tenzij hiertoe voorafgaand door OOSTEMA uitdrukkelijk en expliciet toestemming is gegeven. Het in ontvangst nemen van retourzendingen impliceert in generlei geval erkenning door OOSTEMA van de door Opdrachtgever opgegeven grond voor retourzending. Het risico ten aanzien van retour gezonden producten blijft te allen tijde berusten bij Opdrachtgever.
 8. OOSTEMA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, niet of onjuist uitgevoerde onderhouds-, installatie-, reparatie- of montagewerkzaamheden of wijzigingen verricht door opdrachtgever of derden. Het voorgaande houdt in dat Opdrachtgever de door OOSTEMA geleverde onderhoudsinstructies in acht zal
 9. OOSTEMA is niet aansprakelijk voor schade die tijdens werkzaamheden aan eigendommen van Opdrachtgever ontstaat, tenzij en voorzover deze schade het gevolg is van door Opdrachtgever aan te tonen grove nalatigheid of
 10. OOSTEMA is niet aansprakelijk voor gebreken in het ontwerp van een Vaartuig of van andere zaken, als OOSTEMA het ontwerp daarvan niet zelf heeft aangeleverd. Ook staat OOSTEMA niet in voor de bruikbaarheid en deugdelijkheid van materialen en uitrustingsstukken waarvan Opdrachtgever heeft bepaald dat ze moeten worden gebruikt of die Opdrachtgever zelf heeft
 11. OOSTEMA is steeds gerechtigd om aan haar ter reparatie, keuring, controle, reiniging of anderszins aangeboden eigendommen van Opdrachtgever onder zich te houden totdat de factuur betreffende de door OOSTEMA terzake verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten integraal is

 

 1. OOSTEMA is niet aansprakelijk voor klachten die het gevolg zijn van slijtage en/of gebruikssporen en/of gebruikshandelingen, klachten die het gevolg zijn van het gegeven dat producten niet op de juiste wijze zijn behandeld of onderhouden en/of niet zijn onderhouden en/of behandeld in lijn met de door OOSTEMA gegeven instructies terzake. Voorts is OOSTEMA niet aansprakelijk voor het ontstaan van verkleuringen die het gevolg zijn van de werking van warmtebronnen, temperatuur invloeden of weeromstandigheden en/of veranderingen aan de OOSTEMA

 

Artikel 8. Overmacht
 1. Indien OOSTEMA door overmacht verhinderd is de overeenkomt na te komen, heeft OOSTEMA het recht de nakoming gedurende drie maanden op te schorten en

– indien de verhindering tot nakoming na ommekomst van de periode nog niet is verdwenen – de overeenkomst te ontbinden, zonder terzake tot enige vergoeding aan Opdrachtgever of derden gehouden te zijn, anders dan de restitutie van eventueel reeds door Opdrachtgever betaalde gelden waar geen leveringen tegenover staan. Eventueel reeds geleverde zaken of diensten dienen door Opdrachtgever te worden betaald.

 1. Onder overmacht als bedoeld in artikel 8.1 dient te worden verstaan iedere omstandigheid – niet zijnde opzet of grove schuld van OOSTEMA- waardoor OOSTEMA verhinderd is de overeenkomst na te komen. Als voorbeeld (uitdrukkelijk niet limitatief) van overmacht wordt in ieder geval verstaan binnenlandse (en buitenlandse) onlusten, oorlog, staking, natuurrampen, epidemieën, pandemieën, terrorisme, bedreigingen, personele omstandigheden, weersomstandigheden verkeersomstandigheden zoals (niet limitatief) wegversperringen, -blokkades en files, brand, overheidsmaatregelen, ziekten, etc. .
 2. Onder overmacht wordt ook verstaan een vertraging die is ontstaan doordat materialen niet op tijd zijn geleverd, tenzij die vertraging te wijten is aan een omstandigheid die OOSTEMA had moeten
 3. Betreft de overeenkomst reparatie-, bouw-, verbouw-, inbouw- of afbouwwerkzaamheden en wordt de overeenkomst vanwege overmacht ontbonden, dan heeft OOSTEMA recht op een vergoeding van de kosten voor de reeds uitgevoerde werkzaamheden. Dit geldt alleen als Opdrachtgever voordeel heeft gehad van de verrichte werkzaamheden en de kosten zijn gemaakt vóórdat te verwachten was dat de overmachtsituatie zou leiden tot ontbinding van de overeenkomst.
Artikel 9. Aansprakelijkheid
 1. OOSTEMA is niet aansprakelijk voor de door Opdrachtgever of derden geleden schade, voortvloeiende uit niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van de overeenkomst door OOSTEMA, tenzij het betreft schade die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld zijdens
 2. Iedere verdere aansprakelijkheid van OOSTEMA voor schade, uit welken hoofde dan ook en schade van derden daaronder begrepen, wordt nadrukkelijk uitgesloten.
 3. Onverminderd het bepaalde in artikel 9.1 wordt in ieder geval uitgesloten aansprakelijkheid voor bedrijfsstagnatie-, vervolg- en gevolgschade. Ook aansprakelijkheid ten aanzien van winstderving wordt uitdrukkelijk
 4. Ingeval van aansprakelijkheid komt alleen voor vergoeding in aanmerking die schade waartegen OOSTEMA is verzekerd, dan wel, indien de schade niet door enige verzekering van OOSTEMA wordt gedekt, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de netto factuurwaarde van de overeenkomst. Indien Opdrachtgever zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren, vervalt elke aansprakelijkheid c.q. garantieverplichting van
 5. Opdrachtgever vrijwaart OOSTEMA voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een door Opdrachtgever aan een derde geleverd product dat (mede) bestond uit door OOSTEMA geleverde producten en/ of
 6. OOSTEMA is niet aansprakelijk voor klachten die het gevolg zijn van slijtage en/of gebruikssporen en/of gebruikshandelingen, klachten die het gevolg zijn van het gegeven dat producten niet op de juiste wijze zijn behandeld of onderhouden en/of niet zijn onderhouden en/of behandeld in lijn met de door OOSTEMA gegeven instructies terzake. Voorts is OOSTEMA niet aansprakelijk voor het ontstaan van verkleuringen en/of scheurtjes en/of naden en/of reliëf die het gevolg zijn van de werking van warmtebronnen, temperatuur invloeden of weeromstandigheden en/of veranderingen aan de OOSTEMA producten die het gevolg zijn van veranderingen in het luchtvochtigheidspercentage in de betreffende ruimte en omliggende

 

Artikel 10. Prijzen en betalingsvoorwaarden
 1. De door OOSTEMA opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten en, tenzij expliciet schriftelijk anders overeengekomen, exclusief de kosten van verpakking, verzekering, transport
 2. De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst omstandigheden optreden, die invloed hebben op de kostprijs, is OOSTEMA gerechtigd deze wijzigingen aan Opdrachtgever apart in rekening te brengen dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
 3. In beginsel komen partijen een vaste koopprijs/ vaste aanneemsom overeen, tenzij anders wordt overeengekomen. Daarop zijn de volgende bepalingen van toepassing:
  1. OOSTEMA is gerechtigd meerwerk of ander werk in rekening te brengen aan Opdrachtgever. Zulks zal vooraf aan Opdrachtgever worden gecommuniceerd. Eerst na verkrijging van een akkoord op deze werkzaamheden en de daarmee samenhangende prijsverhoging zal OOSTEMA aanvangen met de werkzaamheden. Vertraging die ontstaat in de levering van de zaken of de werkzaamheden als gevolg van de verkrijging van de toestemming van Opdrachtgever, komt derhalve niet voor rekening van
  2. Als OOSTEMA de werkzaamheden onverwacht moet wijzigen of onderbreken als gevolg van een omstandigheid die niet aan OOSTEMA valt toe te rekenen of die OOSTEMA niet had kunnen voorzien bij het maken van de vaste prijsafspraak, is OOSTEMA gerechtigd de daarmee samenhangende additionele kosten in rekening te
  3. Als OOSTEMA de werkzaamheden onverwacht moet wijzigen of onderbreken of als de omvang van de werkzaamheden veel groter blijkt te zijn dan voorzien, zal OOSTEMA de werkzaamheden direct staken en in overleg treden met Opdrachtgever over het al dan niet voorzetten van de werkzaamheden en onder welke condities. Aan OOSTEMA komt in dat geval de vergoeding toe voor de op dat moment reeds uitgevoerde werkzaamheden en ingekochte
  4. Als bij de overeenkomst aanvullende overeenkomsten horen die een bijzondere invloed hebben op de prijs, de levertijd, de maten, het gewicht en eventueel het motorvermogen en de snelheid, zal OOSTEMA dit aan Opdrachtgever
 4. Indien Partijen een variabele koopprijs of aanneemsom zijn overeengekomen geldt het volgende:
  1. Als er meer dan 3 maanden na het afsluiten van de overeenkomst een prijsverhoging optreedt die van invloed is op de koopprijs of aanneemsom, is OOSTEMA gerechtigd deze aan Opdrachtgever door te belasten. Dit doet hij op verzoek van de partij die daar het meest belang bij heeft. OOSTEMA berekent een prijsverhoging echter niet door, als deze door een tijdige bestelling voorkomen had kunnen worden. Onder een prijsverhoging of – verlaging valt ook een wisselkoerswijziging van de valuta waarmee het toegeleverde materiaal of product is betaald. Daarbij gaat het om een wijziging ten opzichte van de wisselkoers die gehanteerd is bij het berekenen van de oorspronkelijke koopprijs of
  2. OOSTEMA kan wijzigingen in belastingen, accijnzen en andere soortgelijke heffingen van de overheid altijd doorberekenen aan
  3. Als OOSTEMA meer dan 3 maanden na het afsluiten van de overeenkomst te maken krijgt met een verhoging of verlaging van de lonen, andere arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringspremies van zijn medewerkers, kan hij deze doorberekenen. Voorwaarde is dat het gaat om een loonsverhoging of -verlaging die is opgelegd door de cao of loonregeling waar de ondernemer aan gebonden is en/of dat het gaat om sociale premies die voor zijn rekening Daarnaast geldt als voorwaarde dat de wijziging van invloed is op de aanneemsom.
  4. Als door de prijsverhogingen die genoemd zijn in dit lid de koopprijs of aanneemsom met meer dan 15% stijgt, is Opdrachtgever gerechtigd de koopovereenkomst te
 5. Voor nieuwe opdrachtgevers geldt dat de geplaatste opdrachten bij vooruitbetaling aan OOSTEMA dienen te worden gedaan binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. OOSTEMA zal – tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen – voor ontvangst van de vooruitbetaling geen werkzaamheden uitvoeren. Leveringstermijnen gaan eerst lopen nadat volledige betaling van Opdrachtgever is voldaan. Voor bestaande Opdrachtgevers, die steeds stipt en volledig hebben betaald geldt dat in beginsel per de leveringsdatum wordt gefactureerd. OOSTEMA behoudt zich het recht voor om in gevallen een aanbetaling van 25% op het factuurbedrag te verlangen. Deze aanbetaling dient binnen 14 dagen nadat OOSTEMA de Opdrachtbevestiging heeft verzonden te zijn bijgeschreven op het door OOSTEMA aangegeven OOSTEMA behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om hiervan eenzijdig af te wijken.
 6. Betaling van de facturen dient te zijn verricht binnen 14 dagen na factuurdatum op een door OOSTEMA nader aan te wijzen
 7. Het recht van Opdrachtgever om eventuele vorderingen zijdens Opdrachtgever met facturen van OOSTEMA te verrekenen is uitgesloten, tenzij sprake is van faillissement van OOSTEMA. Het is evenmin toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van OOSTEMA kortingen toe te passen op overeengekomen en gefactureerde
 8. OOSTEMA is bevoegd (op)levering en eventuele verzending uit te stellen, totdat Opdrachtgever genoegzame zekerheid voor de betaling heeft verschaft. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de OOSTEMA door vertraagde (af-)levering geleden
 9. OOSTEMA is te allen tijde gerechtigd om betaling van een aanvullend voorschot op de door Opdrachtgever te betalen som te eisen en/of om van Opdrachtgever op andere wijze zekerheid voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen te

 

 1. Indien Opdrachtgever enige factuur niet tijdig geheel heeft betaald, wordt Opdrachtgever geacht zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim te zijn, heeft OOSTEMA het recht de uitvoering van eventuele andere overeenkomsten met de betreffende Opdrachtgever op te schorten dan wel deze te ontbinden en is Opdrachtgever per de eerste dag na afloop van de in 10.6 bedoelde betalingstermijn tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij de rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als volle
 2. Zodra Opdrachtgever in verzuim is, heeft OOSTEMA het recht administratiekosten en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. De administratiekosten bedragen € 25, – per betalingsherinnering. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het openstaand bedrag met een minimum van € 150, –. OOSTEMA behoudt zicht het recht voor om in plaats hiervan de buitengerechtelijke incassokosten te berekenen op basis van de tarieven genoemd in de Wet Normering Buitengerechtelijke incassokosten en het daarbij behorende besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten. Deze kosten zijn verschuldigd indien niet binnen vijftien dagen na een eerste schriftelijke herinnering de vordering is
 3. Daarnaast is OOSTEMA in het geval zoals hierboven omschreven in artikel 10.11 gerechtigd alle verdere leveringen, werkzaamheden en diensten op te schorten, onverminderd het recht om voor toekomstige leveringen, werkzaamheden en diensten (aanvullende) vooruitbetaling te verlangen en/of anderszins het stellen van genoegzame
 4. OOSTEMA heeft de vrijheid te bepalen aan welke vorderingen (deel)betalingen van Opdrachtgever worden toegerekend, doch in ieder geval zullen betalingen allereerst in mindering worden gebracht op de eventuele proceskosten, vervolgens op de buitengerechtelijke incassokosten, daarna op de verschuldigde rente en pas in laatste instantie op de

 

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud, zekerheid en retentierecht
 1. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan de betalingsverplichting voor reparatie- en/of onderhoudswerkzaamheden voldoet, behoudt OOSTEMA zich het recht voor om gebruik te maken van het retentierecht. OOSTEMA zal in een dergelijk geval de zaak waaraan hij de werkzaamheden heeft verricht, inclusief de volledige daarbij horende uitrusting, inventaris en overige toebehoren, niet aan Opdrachtgever of een derde afgeven. OOSTEMA zal gebruik maken van het retentierecht totdat de Opdrachtgever het totaal verschuldigde bedrag heeft voldaan, inclusief de kosten die uit het retentierecht voortvloeien. OOSTEMA zal het retentierecht niet gebruiken als de tekortkoming van de Opdrachtgever deze maatregel niet
 2. Alle door OOSTEMA geleverde zaken, inclusief die zaken waarvan de factuur terzake van de levering daarvan reeds is betaald, blijven eigendom van OOSTEMA, totdat aan alle financiële verplichtingen van Opdrachtgever aan OOSTEMA, uit welken hoofde ook, waaronder de verplichting tot het betalen van rente en/of buitengerechtelijke incassokosten, is voldaan. In geval van bewerking of verwerking dan wel vermenging van onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken met zaken die geen eigendom zijn van OOSTEMA, wordt OOSTEMA geacht mede-eigenaar van de aldus ontstane nieuwe zaken en wel in verhouding van het aan OOSTEMA verschuldigde totaal tot de waarde van die nieuwe zaken c.q. worden die nieuwe zaken nu vooralsdan geacht te zijn verpand aan OOSTEMA en is Opdrachtgever verplicht om op eerste afroep van OOSTEMA die zaken op te slaan op een door OOSTEMA aan te wijzen en te beheren
 3. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust c.q. OOSTEMA mede-eigenaar van zaken is c.q. hierop een pandrecht ten gunste van OOSTEMA rust, mogen deze niet door Opdrachtgever worden bezwaard of buiten de normale bedrijfsuitoefening worden vervreemd en zijn alle risico’s van gehele of gedeeltelijke beschadiging, tenietgaan of verlies, door welke oorzaak ook, voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht de zaken voor eigen rekening, doch ten behoeve van OOSTEMA, tegen diefstal, brand en andere gevaren afdoende te
 4. OOSTEMA is onherroepelijk door Opdrachtgever gemachtigd om onmiddellijk na het inroepen van het eigendomsvoorbehoud de plaats te (doen) betreden waar de betreffende zaken zich bevinden en deze mee te (doen) nemen. Indien Opdrachtgever niet onmiddellijk na verzoek daartoe gehoor geeft aan teruggave van de in dit artikel bedoelde zaken, dan zal Opdrachtgever voor iedere dag of gedeelde van de dat dat Opdrachtgever daarin nalatig blijft, een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechtelijke matiging vatbare boete van 15% van de verkoopwaarde van de zaken zijn verschuldigd, met een minimum van € 1.000,- per dag dat de verhindering blijft bestaan, zulks ondanks het recht van OOSTEMA op aanvullende schadevergoeding indien de schade meer bedraagt dan het totaal van de aldus vervallen
 5. Opdrachtgever dient iedere derde, die op de zaken ten aanzien waarvan een eigendomsvoorbehoud geldt beslag (waaronder een bodembeslag van de fiscus) wil leggen c.q. heeft gelegd dan wel de bewindvoerder of de curator in geval van surseance van betaling/ schuldsanering respectievelijk faillissement, terstond en met behulp van het snelste communicatiemiddel (op moment van beslaglegging aan de deurwaarder in persoon en meteen daarna per telefoon en ter bevestiging per e- mail, fax of per brief aan de Klant van de deurwaarder) te informeren dat de betreffende zaken in eigendom aan OOSTEMA toebehoren. Het voorgaande dient te geschieden via gelijktijdige mededeling per e-mail in cc aan OOSTEMA (indien e-mail niet mogelijk is, dan per gelijke brief). Opdrachtgever is in ieder geval nalatig indien deze mededeling niet meteen aan de deurwaarder is gedaan en/of de mededeling de partij die over wenst te gaan tot beslaglegging niet binnen twaalf uur volgend op het bewuste beslag heeft bereikt. Indien Opdrachtgever ten aanzien van het hiervoor onder 4. genoemde nalatig blijft, zal Opdrachtgever voor iedere dag of gedeelte van de dag dat hij daarin nalatig blijft, een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechtelijke matiging vatbare boete verschuldigd zijn van 15% van de verkoopwaarde van de geleverde zaken met een minimum van € 1.000,- per dag dat de verhindering blijft bestaan, zulks onverminderd het recht van OOSTEMA op aanvullende schadevergoeding mocht de schade meer bedragen dan het totaal van de aldus vervallen
 6. OOSTEMA is te allen tijde bevoegd van Opdrachtgever betaling vooraf of naar het oordeel van OOSTEMA genoegzame, aanvullende zekerheid voor het nakomen van de verplichtingen van Opdrachtgever, die terzake van incassokosten en rente daaronder begrepen, te verlangen, ook indien die verplichtingen nog niet opeisbaar zijn geworden. Indien Opdrachtgever niet binnen 14 dagen aan een daartoe strekkend verzoek van OOSTEMA voldoet, is OOSTEMA gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel de levering van zaken en diensten krachtens deze overeenkomst en eventuele andere overeenkomsten onmiddellijk op te schorten c.q. af te breken en is Opdrachtgever in verzuim, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist. Voorts is Opdrachtgever in dat geval gehouden om op eerste verzoek en ten gunste van OOSTEMA een pandrecht te vestigen op de zich onder Opdrachtgever bevindende roerende zaken. OOSTEMA is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die hiervoor voor Opdrachtgever of derden

 

Artikel 12. Intellectuele eigendom
 1. OOSTEMA behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de
 2. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde analyses, ontwerpen, rapporten, offertes, voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij OOSTEMA en/of diens licentiegevers en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OOSTEMA noch geheel noch gedeeltelijk in enigerlei vorm worden gereproduceerd, nagemaakt of aan derden getoond of ter hand worden gesteld voor welk doel dan ook, tenzij dit door uitvoering van de Wet wordt geëist.
 3. OOSTEMA behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt
 4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen. Indien Opdrachtgever OOSTEMA een opdracht verleent tot verveelvoudiging of reproductie van, door de Auteurswet of enig intellectueel eigendomsrecht beschermde, objecten, vrijwaart Opdrachtgever OOSTEMA in en buiten rechte voor alle gevolgen zowel financiële als andere die uit verveelvoudiging of eventuele reproductie voortvloeien. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan OOSTEMA van materialen met het doel van gebruik of bewerking en Opdrachtgever zal OOSTEMA vrijwaren tegen elke actie welke gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van

 

Artikel 13. Toepasselijk recht en Forumkeuze
 1. Op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen OOSTEMA en Opdrachtgever waarop onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van
 2. Het Weens Koopverdrag (11 april 1980, Trb.1981 nr. 184) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
 3. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan, hoe genaamd ook, zullen uitsluitend door de Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van OOSTEMA worden beslecht tenzij dwingendrechtelijke bepalingen een andere, bevoegde, Nederlandse rechter
 4. Terzake eventuele procedures kiest Opdrachtgever nu vooralsdan formeel en onherroepelijk domicilie op het bij de totstandkoming van de overeenkomst aan OOSTEMA kenbaar gemaakte adres. Dit impliceert dat op dat adres te allen tijde rechtsgeldig officiële documenten en aangetekende post kunnen worden aangeboden, tenzij per aangetekende brief een ander adres is

 

OOSTEMA WATERSPORT, VEEN, The Netherlands, 2020
3. HAVEN- EN WERFREGLEMENT OOSTEMA WATERSPORT

 

Dit reglement bevat de geldende regels voor de huishouding, het gedrag en de orde op het haventerrein van OOSTEMA.

 

Artikel 1. Definities
 1. OOSTEMA: Handelsonderneming OOSTEMA en alle daaraan gelieerde ondernemingen, tenzij deze ondernemingen onderhavige voorwaarden buiten toepassing hebben
 2. Opdrachtgever: een (rechts)persoon die met een OOSTEMA een overeenkomst sluit voor de huur van een ligplaats voor een vaartuig of een deel daarvan, tegen betaling van een huurprijs. Deze Opdrachtgever sluit de overeenkomst niet uit naam van zijn beroep of bedrijf, maar op persoonlijke
 3. Passant: een (rechts)persoon die voor een beperkt aantal dagen met OOSTEMA een overeenkomst sluit voor de huur van een ligplaats voor een vaartuig en/of een deel daarvan, tegen betaling van een huurprijs. Onder Opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden ook uitdrukkelijk Passant
 4. Havenmeester: degene die belast is met het dagelijks toezicht op de jachthaven c.q. de
 5. Haventerrein: de haven en de bijbehorende (parkeer)terreinen en
 6. Ligplaats: een ruimte in het water die door de OOSTEMA aan de Opdrachtgever of de passant ter beschikking wordt gesteld voor de plaatsing van een vaartuig en/of een deel
 7. Vaartuig: een voorwerp dat is gemaakt om op het water te verblijven en zich daarop te bewegen, inclusief de uitrusting en inventaris die erbij hoort, hieronder eveneens begrepen een casco of een vaartuig in aanbouw.

 

Artikel 2. Reikwijdte reglement

Onderhavig reglement is van toepassing voor het gehele terrein van OOSTEMA, bestaande uit het haventerrein, de werf, de (parkeer- en stallings)terreinen en de zich aldaar bevindende gebouwen.

 

Artikel 3. Toegang

Toegang tot het haventerrein is verboden voor onbevoegden. Een ieder die zich op het haventerrein van bevindt dient de aanwijzingen van OOSTEMA c.q. de havenmeester of zijn/haar personeel op eerste verzoek op te volgen. Bezoekers dienen te worden aan- en afgemeld bij de aanwezige havenmeester. Indien er minderjarigen op het Haventerrein aanwezig zijn, geschiedt dit op verantwoordelijkheid en begeleiding van een ouder/voogd/begeleider.

 

Artikel 4. Gedragsregels

Een ieder die zich op de jachthaven/jachtwerf bevindt, is gehouden orde, rust en zindelijkheid te betrachten, de veiligheid in acht te nemen en te voorkomen dat men

door zijn gedrag aanstoot geeft. Op het haventerrein is het niet toegestaan:

 1. Voor geluidsoverlast te zorgen;
 2. Afvalstoffen afkomstig uit het boordtoilet van het vaartuig in het water te deponeren;
 3. Het haventerrein te verontreinigen met olie, bilgewater, vet, huishoudelijk afval, uitwerpselen van dieren of met enige andere milieuverontreinigende stoffen;
 4. (Huis)dieren los te laten lopen;
 5. Het vaartuig schoon te maken met drinkwater en/of niet biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen;
 6. Een andere ligplaats in te nemen dan is overeengekomen tussen OOSTEMA en Opdrachtgever;
 7. Het vaartuig niet behoorlijk af te meren, dan wel in onverzorgde of verwaarloosde staat achter te laten;
 8. De motoren van het vaartuig te laten draaien anders dan om het vaartuig te verplaatsen;
 9. Met gehesen zeilen, met onveilige of voor anderen hinderlijke snelheid te varen;.
 10. Eigendommen buiten het vaartuig onbeheerd achter te laten. Zulks is voor eigen rekening en risico van Opdrachtgever;
 11. Huisvuil en enig andere afvalstoffen zoals (maar niet gelimiteerd tot) chemische afvalstoffen op het haventerrein te deponeren. Opdrachtgever dient zelf voor afvoering hiervan zorg te
 12. Open vuur (waaronder begrepen barbecueën) te gebruiken;
 13. Het vaartuig als woon- en/of verblijfplaats te kiezen;
 14. Beschikbaar gestelde internetverbinding te misbruiken door grote, illegale of onzedelijke bestanden te up- of
 15. Gasflessen en losse brandstoftanks aan boord achter te laten;
 16. De (scheeps)verwarming te gebruiken zonder direct toezicht;
 17. Accu’s (in het vaartuig) op te laden zonder

direct toezicht;

 1. Het vaartuig aangesloten te laten op walstroom zonder direct

 

Voor bovengenoemde handelingen kan OOSTEMA c.q. de havenmeester een tijdelijke vrijstelling verlenen. Zulks geschiedt uitsluitend per schriftelijke toestemming. Voor lid 7 geldt dat OOSTEMA c.q. de havenmeester actie mag nemen op kosten van de Opdrachtgever indien Opdrachtgever niet op eerste verzoek het vaartuig alsnog afdoende afmeert.

 

Artikel 5. Aansprakelijkheid en verzekeringen
 1. OOSTEMA c.q. de havenmeester is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of door welke oorzaak ook, aan personen of goederen toegebracht, of voor verlies of diefstal van enig goed, tenzij het betreft schade die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld zijdens OOSTEMA c.q. havenmeester.
 1. De Opdrachtgever is verplicht om zijn vaartuig en toebehoren  tegen wettelijke aansprakelijkheid te verzekeren in de periode dat hij gebruikmaakt van de lig- en/of bergplaats. OOSTEMA heeft het recht om de betreffende polis van de huurder in te
 2. De Opdrachtgever is tevens verplicht het vaartuig, inclusief de volledige daarbij horende uitrusting, inventaris en overige toebehoren casco of WA te verzekeren. Het stallen van het vaartuig geschiedt volledig voor rekening en risico van

 

Artikel 6. Gebruik lig- of bergplaats door derden Het is expliciet niet toegestaan om de ligplaats te verhuren of uit te lenen aan enige derde.

 

Artikel 7. Voorkomen van schadelijk gedrag

Een ieder die zich op het haventerrein bevindt, is gehouden de veiligheid voor mens, dier en milieu te betrachten en te voorkomen dat schade wordt toegebracht of gevaar ontstaat door onachtzaamheid of het niet naleven van de regels genoemd in onderhavig reglement, dan wel zich niet te houden van aanwijzingen van OOSTEMA c.q. de havenmeester of voor hem/haar werkzame personen. Een ieder die op het haventerrein een voertuig bestuurt is eveneens gehouden om de veiligheid voor mens, dier, milieu en andermans eigendommen te betrachten. Het besturen van een voertuig op het terrein van Oostema is geheel voor eigen rekening en risico van Opdrachtgever.

 

Artikel 8. Meldplicht afwezigheid

Opdrachtgever of gebruiker is verplicht om afwezigheid van een langere periode dan één dag/ één overnachting

Artikel 10. Verbod commerciële activiteiten

Het is de Opdrachtgever expliciet verboden om het vaartuig dat in de haven is afgemeerd of de ligplaats daarvan voor commerciële activiteiten te gebruiken. Voorts is het Opdrachtgever verboden om in de haven en/of op het vaartuig geen borden, mededelingen, aanduidingen etc. plaatsen, die gericht zijn op een commerciële activiteit. Daarnaast is het verboden om het vaartuig in de haven te koop aan te bieden.

 

Artikel 11. Afsluiten stroomvoorziening

OOSTEMA c.q. de havenmeester is gerechtigd de stroomvoorziening op het haventerrein af te sluiten. Zij zijn tevens gerechtigd de toegang tot bepaalde locaties, tijdelijk dan wel voor onbepaalde tijd, te beperken.

 

Artikel 12. Overtreding reglement

Bij overtreding van dit reglement is OOSTEMA of haar personeel gerechtigd per direct en voor onbepaalde tijd de toegang tot de haven te ontzeggen. Tevens is Opdrachtgever verplicht, in geval van overtreding van dit reglement, enig door OOSTEMA c.q. de havenmeester gemaakte kosten dientengevolge op eerste verzoek te voldoen.

 

Door middel van ondertekening van onderhavig haven- en werfreglement verbindt ondergetekende zich hieraan te verbinden en zich conform dit reglement te gedragen, alsmede er zorg voor te dragen dat bezoekers en/of enig andere aan hem gerelateerde derde zich conform onderhavig reglement gedraagt. Bij overtreding van onderhavig reglement door een aan Opdrachtgever verbonden bezoeker of derde zal Opdrachtgever hiervoor aansprakelijk worden gehouden.

 

Hierbij akkoord Naam:

Straatnaam en huisnummer

 

aan OOSTEMA c.q. de Havenmeester te melden.  Hierbij                                                                                                               

dient    de    Opdrachtgever    c.q.    gebruiker tevens   de       Postcode en woonplaats:

vermoedelijke      terugkeer    aan     OOSTEMA    c.q.    de                                                                                                               

 

Havenmeester kenbaar te maken.

 

Artikel 9. (Verbod) werkzaamheden

Het is Opdrachtgever of enige door Opdrachtgever

Telefoonnummer:

E-mailadres:

 

ingeschakelde        derde       expliciet       verboden        om                                                                                                                werkzaamheden aan het vaartuig te verrichten.

 

Werkzaamheden kunnen alleen worden verricht door OOSTEMA of door OOSTEMA ingeschakelde derden en dienen plaats te vinden op de werf van OOSTEMA. Schoonmaakwerkzaamheden zijn, met inachtneming van artikel 4.5 van onderhavig reglement, in overleg en met toestemming van OOSTEMA c.q. Havenmeester toegestaan.

 

Handtekening

4. STALLINGSVOORWAARDEN EN LIGPLAATSVOORWAARDEN OOSTEMA WATERSPORT

 

Artikel 1. Definities

vertrouwelijke      aard     (waaronder     tekeningen,      modellen,   2. Opdrachtgever is verplicht om zijn vaartuig in een goede staat   Artikel 14. Ontbinding overeenkomst en overmacht

constructies,    schema’s    en    nadere    bedrijfsinformatie    en   van onderhoud te houden. Opdrachtgever is in beginsel zelf   1. Indien    Opdrachtgever    zijn    verplichtingen     uit     deze knowhow), een en ander in de meest ruime zin des woords, die    verantwoordelijk voor het winterklaar maken van het te stallen   overeenkomst   niet   nakomt   en   er   daarbij   sprake   is van   een aan Opdrachtgever door OOSTEMA ter beschikking is gesteld c.q. vaartuig, tenzij dienaangaande een aparte overeenkomst is wezenlijke wanprestatie of toerekenbare tekortkoming, is

 

In deze voorwaarden gelden de volgende definities:

ter kennis is gebracht. Deze zaken dienen op eerste verzoek van   gesloten met OOSTEMA.

OOSTEMA gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder

 

 1. OOSTEMA: Handelsonderneming OOSTEMA en alle daaraan OOSTEMA en onverwijld teruggegeven te worden. gelieerde ondernemingen,   tenzij   deze   ondernemingen
 1. Indien er verschillen bestaan tussen onderhavige algemene hiertoe een gerechtelijke procedure te hoeven entameren. Dit voorwaarden en het thans geldende havenreglement, prevaleren doet niets af aan het recht van OOSTEMA om nakoming van

 

onderhavige voorwaarden buiten toepassing hebben verklaard.

Artikel 4. Huursom

onderhavige algemene voorwaarden.

Opdrachtgever   te   vorderen.   Bij      ontbinding   van   de

 

 1. Opdrachtgever: een (rechts)persoon die met een OOSTEMA Indien Opdrachtgever, al dan niet tijdelijk, geen gebruikmaakt 4. Het     is     Opdrachtgever   of  enige   door  Opdrachtgever huurovereenkomst wegens een wezenlijke wanprestatie of een een overeenkomst sluit voor de huur van een lig- en/of van de gehuurde lig- of bergplaats, blijft Opdrachtgever ingeschakelde derde expliciet verboden om werkzaamheden aan toerekenbare tekortkoming, zal eveneens aanspraak worden

bergplaats voor een vaartuig of een deel daarvan, tegen betaling   onverminderd de totale huursom verschuldigd.                            het gestalde vaartuig te verrichten. Werkzaamheden kunnen   gemaakt op vergoeding van eventuele schade en op betaling van

van een huurprijs. Deze Opdrachtgever sluit de overeenkomst   2. Indien Opdrachtgever niet wenst dat het vaartuig na de   alleen worden verricht door OOSTEMA en dienen plaats te   alle   vorderingen,   inclusief   de   vorderingen   die   niet   direct

niet uit naam van zijn beroep of bedrijf, maar op persoonlijke   periode van de winterberging te water wordt gelaten, is de   vinden op de werf van OOSTEMA.                                                 opeisbaar zijn.

titel.                                                                                          Opdrachtgever onverminderd verplicht een nader te bepalen,   5. Het is Opdrachtgever expliciet niet toegestaan om de gehuurde   2. Indien    OOSTEMA  door  overmacht  verhinderd  is de

 1. Passant: een (rechts)persoon die voor een beperkt aantal aangepaste huursom te betalen voor de ingenomen Deze lig- en/of bergplaats in onderhuur of bruikleen te geven aan een   overeenkomt   na   te   komen,   heeft   OOSTEMA   het   recht   de

dagen met OOSTEMA een overeenkomst sluit voor de huur van   aangepaste    huursom    is    exclusief    de    door   Opdrachtgever   derde.                                                                                       overeenkomst te ontbinden, zonder terzake tot enige vergoeding

een ligplaats voor een vaartuig en/of een deel daarvan, tegen   verschuldigde          vergoeding          voor         noodzakelijke   6. Het is de Opdrachtgever expliciet verboden om het vaartuig   aan Opdrachtgever of derden gehouden te zijn, anders dan de

 

betaling van een huurprijs. Onder Opdrachtgever wordt in deze verplaatsingskosten. algemene voorwaarden ook uitdrukkelijk Passant verstaan.

 1. Partijen: OOSTEMA   en   de   Opdrachtgever   q.   Passant   Artikel 5. Betalingsvoorwaarden

dat in de haven is afgemeerd of de ligplaats daarvan voor restitutie van eventueel reeds door Opdrachtgever betaalde commerciële   activiteiten   te   gebruiken.   Voorts  is     het gelden.

Opdrachtgever verboden om in de haven en/of op het vaartuig 3. Onder overmacht als bedoeld in artikel 14.2 dient te worden

 

gezamenlijk, zoals onder 1, 2 en 3 omschreven.                             1. De    door  OOSTEMA  opgegeven  prijzen  zijn    exclusief geen borden, mededelingen, aanduidingen etc. plaatsen, die   verstaan iedere omstandigheid – niet zijnde opzet of grove schuld

 1. Vaartuig: een voorwerp dat is gemaakt om op het water te omzetbelasting en overige overheidslasten en, tenzij expliciet   gericht zijn op een commerciële Daarnaast is het   van    OOSTEMA-  waardoor  OOSTEMA  verhinderd  is    de

verblijven en zich daarop te bewegen, inclusief de uitrusting en   schriftelijk anders overeengekomen, exclusief de kosten van   verboden om het vaartuig in de haven te koop aan te bieden.           overeenkomst na te komen. Als voorbeeld (uitdrukkelijk niet

inventaris die erbij hoort, hieronder eveneens begrepen een   verzekering, transport etc.                                                          7. Het is Opdrachtgever verboden om gevaarlijke, met name   limitatief)   van   overmacht   wordt   in   ieder   geval   verstaan

casco of een vaartuig in aanbouw.                                                2. Betaling van facturen gebeurt bij vooruitbetaling en dient te   vluchtige en/of brandbare of milieu-onvriendelijke stoffen, zoals   binnenlandse   (en   buitenlandse)   onlusten,   oorlog,    staking,

 1. Lig- en/of bergplaats: een ruimte op de wal of in het water zijn verricht binnen 14 dagen na factuurdatum op een door (maar niet gelimiteerd tot): grote en kleine gasflessen, ook niet in    natuurrampen,        epidemieën,        pandemieën,         terrorisme, die door de OOSTEMA aan de Opdrachtgever of de passant ter OOSTEMA nader aan te wijzen bankrekeningnummer of door het ledige vorm, spuitbussen, verfresten, chemische afvalstoffen, bedreigingen, personele omstandigheden, weersomstandigheden beschikking wordt gesteld voor de plaatsing van een vaartuig   bedrag op locatie aan OOSTEMA te De facturen worden   olie- of benzinereservoirs, koelvloeistof, antivries e.d. in het   verkeersomstandigheden    zoals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (niet    limitatief)

 

en/of een deel daarvan.

verzonden per post of e-mail.

gestalde vaartuig  op te bergen. Door middel van het akkoord   wegversperringen,        -blokkades       en        files,        brand,

 

 1. Huurovereenkomst: een overeenkomst waarmee OOSTEMA Indien Opdrachtgever enige factuur niet tijdig geheel heeft gaan met deze algemene voorwaarden verklaart Opdrachtgever overheidsmaatregelen, ziekten, etc. etc.. zich verplicht om tegen betaling een lig- en/of bergplaats in betaald,      wordt      Opdrachtgever   geacht   zonder   nadere expliciet dat alle voorwerpen die een gevaar kunnen vormen uit

 

gebruik te geven aan een Opdrachtgever of passant.

 1. Elektronisch: per e-mail of

ingebrekestelling   van   rechtswege   in   verzuim   te   zijn,   heeft   het vaartuig verwijderd zijn. Opdrachtgever dient voorts accu’s te   Artikel 15. Rechtskeuze

OOSTEMA het   recht   de   uitvoering   van   eventuele   andere   ontkoppelen c.q. te verwijderen en dient elektriciteitskabels te   1. Op alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst is het

 

 1. Winterseizoen: periode van 1 oktober van een bepaald jaar overeenkomsten   met   de   betreffende   Opdrachtgever   op   te   verwijderen uit stopcontacten en deze op te bergen.                      Nederlands recht van toepassing, tenzij op grond van dwingende

tot 1 april van het daarop volgende jaar.                                       schorten dan wel deze te ontbinden en is Opdrachtgever per de 8. Het is verboden om in enig berging, stalling of gebouw in   regels ander nationaal recht van toepassing is.

 1. Winterberging: het   (al   dan   niet   overdekt)   op   de   wal   eerste dag na afloop van de in 2 bedoelde betalingstermijn tot   eigendom van OOSTEMA te roken.                                                2. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan, hoe

verblijven van een vaartuig tijdens de winterperiode, die duurt aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag   9. Opdrachtgever is aansprakelijk voor enige gelede schade door   genaamd ook, zullen uitsluitend door de Nederlandse rechter in van 1 oktober van een bepaald jaar tot 1 april van het daarop   een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij de rente over   OOSTEMA, ontstaan door overtreding van de in lid 7 en 8   de   vestigingsplaats   van   OOSTEMA   worden   beslecht   tenzij

volgende jaar. Onder de winterberging vallen ook het op de wal   een gedeelte van de maand wordt berekend als volle maand.          genoemde verboden. Voorts is Opdrachtgever aansprakelijk voor   dwingendrechtelijke      bepalingen   een      andere,   bevoegde,

zetten van het vaartuig, het plaatsen van het vaartuig in de   4. Zodra Opdrachtgever in verzuim is, heeft OOSTEMA het recht   enige        door    OOSTEMA    te    lijden        schade        door Nederlandse rechter aanwijzen.

winterberging en het te water laten van het vaartuig, tenzij   buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. De   bodemverontreiniging,    zoals  (maar    niet    gelimiteerd  tot)   3. Terzake    eventuele    procedures   kiest    Opdrachtgever    nu

 

schriftelijk anders is overeengekomen.

buitengerechtelijke    incassokosten    bedragen    15%    van    het   lekkende olie, zuren, etc.

vooralsdan formeel en onherroepelijk domicilie op het bij de

 

 1. Haventerrein: de  haven       en       de       bijbehorende openstaand bedrag met een minimum van € 150, –. OOSTEMA    De Opdrachtgever is verplicht om zijn vaartuig en toebehoren   totstandkoming van de overeenkomst aan OOSTEMA kenbaar

(parkeer)terreinen en gebouwen alsmede (aanmeer)steigers.        behoudt zicht   het   recht   voor   om   in   plaats   hiervan   de   tegen wettelijke aansprakelijkheid te verzekeren in de periode   gemaakte  adres. Dit  impliceert dat  op dat adres te allen  tijde

 1. Havenreglement: regels voor de huishouding, het gedrag en buitengerechtelijke incassokosten te berekenen op basis van de dat hij gebruikmaakt van de lig- en/of OOSTEMA   rechtsgeldig officiële documenten en aangetekende post kunnen

 

de orde op het haventerrein en (aanmeer)steigers.

tarieven genoemd in de Wet Normering Buitengerechtelijke   heeft het recht om de betreffende polis van de huurder in te zien.

worden aangeboden, tenzij per aangetekende brief een ander

 

 

Artikel 2. Werkingssfeer

incassokosten en het daarbij behorende besluit Vergoeding voor 11. De Opdrachtgever is tevens verplicht het vaartuig, inclusief adres is opgegeven. Buitengerechtelijke Incassokosten. Deze kosten zijn verschuldigd de volledige daarbij horende uitrusting, inventaris en overige

 

 1. Deze voorwaarden  zijn      van      toepassing   op      alle indien niet binnen vijftien dagen na een eerste schriftelijke   toebehoren casco of WA te Het stallen van het   OOSTEMA WATERSPORT, VEEN, THE NETHERLANDS, 2020

rechtshandelingen  tussen   OOSTEMA   en     Opdrachtgever,   herinnering de vordering is voldaan.                                            vaartuig geschiedt   volledig    voor   rekening   en   risico   van

waaronder    alle       aanbiedingen    van       OOSTEMA,    alle 5. OOSTEMA heeft de vrijheid te bepalen aan welke vorderingen Opdrachtgever. overeenkomsten tussen OOSTEMA en Opdrachtgever, en op de (deel)betalingen van Opdrachtgever worden toegerekend, doch

uitvoering   daarvan.   Indien   terzake   enige   transactie   tussen   in ieder geval zullen betalingen allereerst in mindering worden    Artikel 11. Bijzondere rechten van de OOSTEMA Opdrachtgever en OOSTEMA de toepasselijkheid van deze gebracht op de eventuele proceskosten, vervolgens op de Als er gevaar dreigt voor schade of voor de veiligheid, heeft de voorwaarden komt vast te staan, dan wordt van rechtswege buitengerechtelijke incassokosten, daarna op de verschuldigde OOSTEMA het recht om op kosten van de Opdrachtgever de

 

geacht aan deze voorwaarde te zijn voldaan bij alle latere rente en pas in laatste instantie op de hoofdsom. transacties met de betreffende Opdrachtgever. Algemene

voorwaarden          van          Opdrachtgever,          waaronder Artikel 6. Annulering eerste huurovereenkomst

noodzakelijke voorzieningen te treffen. Bij spoedgevallen mag de OOSTEMA dit zonder waarschuwing doen. In alle andere gevallen mag hij dit pas doen als hij de Opdrachtgever heeft

 

inkoopvoorwaarden gelden niet en de toepasselijkheid daarvan Opdrachtgever kan vóórdat de eerste huurperiode begint, de gewaarschuwd en de Opdrachtgever daar niet   binnen   een wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij en voorzover   huurovereenkomst   annuleren.   Opdrachtgever   dient      dit zo redelijke termijn gehoor aan heeft gegeven.

zijdens OOSTEMA expliciet en schriftelijk met de toepasselijkheid spoedig mogelijk, maar uiterlijk voor aanvang van de eerste

hiervan wordt ingestemd.                                                           huurperiode,  schriftelijk,  elektronisch  of  telefonisch  aan Artikel 12 . Aansprakelijkheid en risico

 1. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden gelden OOSTEMA mede te delen. Bij schriftelijke mededeling wordt de OOSTEMA is niet aansprakelijk voor de door Opdrachtgever of uitsluitend indien en voorzover deze door OOSTEMA schriftelijk mededeling geacht te zijn gedaan op de dag van ontvangst van derden geleden schade, voortvloeiende uit niet, niet tijdige of niet aan Opdrachtgever zijn bevestigd, hebben uitsluitend betrekking deze  mededeling,   waarbij   het   niet    ontvangen    van    deze    behoorlijke   nakoming   van   de   overeenkomst   door   OOSTEMA, op de concrete overeenkomsten waarvoor zij worden schriftelijke mededeling volledig voor rekening en risico komt tenzij het betreft schade die het rechtstreeks en uitsluitend

 

overeengekomen en kunnen niet worden ingeroepen bij andere van Opdrachtgever. overeenkomsten.

 1. Mocht een    bepaling    van    deze    voorwaarden    nietig    of   Artikel Stallen vaartuigen

gevolg is van opzet of grove schuld zijdens OOSTEMA.

 1. Iedere verdere aansprakelijkheid van OOSTEMA voor schade, uit welken hoofde dan ook en schade van derden daaronder

 

vernietigbaar blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen 1. De stalling van het/de vaartuig(en) geschiedt uitsluitend door   begrepen, wordt nadrukkelijk uitgesloten.

van deze voorwaarden onverminderd van kracht, terwijl OOSTEMA. Opdrachtgever dient tijdig, maar   in   het   voorjaar   3. Ingeval van aansprakelijkheid komt alleen voor vergoeding in OOSTEMA alsdan steeds bevoegd is het  betreffende beding te   minimaal twee   weken voorafgaand,   aan te   geven wanneer   aanmerking die schade waartegen OOSTEMA is verzekerd, dan

vervangen door een ander beding van gelijke strekking.                 Opdrachtgever het vaartuig gereed wenst te zien voor het   wel, indien de schade niet door enige verzekering van OOSTEMA

 1. Handelstermen, gebruikt in offertes, overeenkomsten   of   ophalen   van   het      Indien   het   vaartuig   in   het   wordt gedekt, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag anderszins, dienen te worden uitgelegd overeenkomstig de winterseizoen uit de stalling gehaald dient te worden, dient van de netto factuurwaarde van de overeenkomst.

Internationale   Regelen   voor   de   Uitleg   van   Handelstermen,   Opdrachtgever dit bij het stallen te melden aan OOSTEMA.             4. OOSTEMA is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is

vervaardigd door de Internationale Kamer van Koophandel 2. Indien het vaartuig bij vertrek niet gereed blijkt te zijn voor van slijtage en/of gebruikssporen en/of gebruikshandelingen, (Incoterms), zoals deze van kracht zijn tijdens het sluiten van de   tewaterlating wordt voor het verplaatsen van het vaartuig door   Voorts is OOSTEMA niet aansprakelijk voor het ontstaan van

overeenkomst.                                                                          OOSTEMA   een   extra   vergoeding   in   rekening   gebracht.   De   verkleuringen en/of scheurtjes en/of naden en/of reliëf die het

 1. Indien de overeenkomst tussen partijen slechts voor één of vergoeding bedraagt het thans geldende tarief van 2 manuren gevolg zijn van temperatuur invloeden of weeromstandigheden

enkele dagen wordt gesloten en de huurprijs per dag in rekening   van werfpersoneel.                                                                    en/of schade     die het gevolg is van veranderingen in het

wordt gebracht, dient de Opdrachtgever de huurprijs per direct 3. Indien het vaartuig op de laatste dag van de   geldende   luchtvochtigheidspercentage   in   de   betreffende   ruimte   en betalen. In dergelijke gevallen zijn de artikelen 4 lid 1, 5 lid 2, 6 overeenkomst niet ter water kan worden gelaten, wordt de omliggende ruimten. OOSTEMA is tevens niet aansprakelijk voor

 

en 8 van deze voorwaarden niet van toepassing.

 

Artikel 3. Aanbiedingen en overeenkomsten

overeenkomst geacht   voortgezet   te   worden   voor   de   schade   ontstaan   door   brand,   blikseminslag,   ontploffing, zomerperiode tegen de thans geldende tarieven en onder luchtvaartuigen, inbraak, diefstal, overval, beroving of externe onderhavige algemene voorwaarden. Opdrachtgever is calamiteiten. Opdrachtgever verplicht zich om het vaartuig

 

 1. Alle aanbiedingen, offertes en andere informatie verstrekt dientengevolge gehouden de huursom te voldoen tot aan het deugdelijk tegen diefstal, brand, blikseminslag en de overige in

 

zijdens OOSTEMA zijn vrijblijvend en kunnen slechts worden eerstvolgende winterseizoen. beschouwd als een uitnodiging aan Opdrachtgever tot het doen

van een nader aanbod. Onverminderd het voorgaande hebben, Artikel 8. Opzegging, duur en verlenging van de huur

dit lid genoemde calamiteiten te verzekeren.

 1. Indien het vaartuig   op      uitdrukkelijk   verzoek   van Opdrachtgever te water wordt gelaten teneinde het vaartuig op

 

tenzij   uitdrukkelijk    anders    vermeld,    offertes    slechts    een   1. Partijen gaan de huurovereenkomst aan voor een periode van   te halen, gebeurt dit op risico van de Opdrachtgever en is

 

geldigheidsduur/bedenktermijn van veertien dagen.

1 winterseizoen, of voor de periode zoals omschreven in de   OOSTEMA    niet    aansprakelijk    voor    enig    ontstane    schade

 

 1. Een overeenkomst tussen OOSTEMA en Opdrachtgever wordt

dientengevolge.

 

aangegaan voor de duur van één winterseizoen of voor de 2. Een huurovereenkomst voor één  winterseizoen eindigt aan   6. OOSTEMA is niet aansprakelijk voor schades gemeld na het

 

periode zoals omschreven in de opdrachtbevestiging.

het einde van die periode van rechtswege.

afhalen van het vaartuig. Indien het vaartuig wordt afgehaald en

 

 1. Indien een mondeling aanbod niet direct wordt geaccepteerd Indien   Opdrachtgever   het   gestalde   vaartuig   wenst   te   er geen schades worden gemeld, wordt het vaartuig geacht in door Opdrachtgever, komt dit te vervallen, tenzij OOSTEMA een vervangen voor een kleiner vaartuig, leidt dit uitdrukkelijk niet goede staat te zijn meegenomen. Reeds aanwezige schade zal bij

 

nadere termijn heeft gegeven om het aanbod te accepteren.

tot   enige   (gedeeltelijke)   terugbetaling   van   reeds   betaalde   aanvang door OOSTEMA gedocumenteerd worden.

 

 1. Alle aanduidingen in       aanbiedingen,    offertes    of
 1. OOSTEMA is   niet   aansprakelijk   voor   schade   die        aan

 

overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals (maar niet 4. Indien Opdrachtgever het vaartuig verkoopt tijdens de duur eigendommen van Opdrachtgever ontstaat, tenzij en voorzover deze gelimiteerd tot) afbeeldingen, tekeningen en maten, strekken   van   de   overeenkomst,   blijft   Opdrachtgever   onverminderd   schade het gevolg is van door Opdrachtgever aan te tonen grove slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet verplicht om de betalingen te voldoen. Voorts lijdt dit tevens nalatigheid of opzet.

voor rekening en risico van OOSTEMA en daaraan kunnen uitdrukkelijk niet tot enige (gedeeltelijke) terugbetaling van   8. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot enige vorm van restitutie

 

derhalve door Opdrachtgever geen rechten worden ontleend.

 1. OOSTEMA behoudt zich het recht voor om de prijzen per

reeds betaalde bedragen.

of schadevergoeding indien een van de volgende situaties zich voordoet:

 

seizoen te wijzigen. Opdrachtgever zal tijdig van een dergelijke Artikel 9. Retentierecht

 1. Het (gedeeltelijk) gesloten zijn van OOSTEMA tijdens reguliere

 

verandering op de hoogte worden gesteld.

 1. Indien Opdrachtgever de huursom niet tijdig voldoet, behoudt openingstijden;

 

 1. OOSTEMA geeft in zijn aanbod een volledige en nauwkeurige OOSTEMA zich het recht voor om gebruik te maken van het Enige vorm van overlast of ongemak veroorzaakt door derden, omschrijving van de zaken en/of werkzaamheden die (na retentierecht. OOSTEMA zal in een dergelijk geval het vaartuig, niet zijnde OOSTEMA;

acceptatie door  Opdrachtgever) zullen worden geleverd en/of   inclusief de volledige daarbij horende uitrusting, inventaris en   c. Enige        vorm    van        overlast        ten        gevolge    van

uitgevoerd. In het aanbod wordt in ieder geval door OOSTEMA overige toebehoren onder zich houden, totdat de Opdrachtgever   onderhoudswerkzaamheden van OOSTEMA;

 

omschreven:

het totaal verschuldigde bedrag heeft betaald, inclusief de kosten   d. Enige vorm van overlast ten gevolge van het niet naar behoren

 

 1. De prijzen inclusief eventuele bijkomende kosten;

die uit het retentierecht voortvloeien.

functioneren van faciliteiten op de werf en/of in de gebouwen

 

 1. Afmetingen van de gehuurde lig- en/of bergplaats;
 2. Of sprake is van een variabele of vaste
 1. OOSTEMA zal een beroep op het retentierecht blijven doen   van OOSTEMA.

totdat aan alle financiële verplichtingen van Opdrachtgever aan 9. OOSTEMA is niet aansprakelijk voor enig handelen in strijd

 

 1. Een overeenkomst tussen OOSTEMA en Opdrachtgever komt OOSTEMA, uit welken hoofde ook, waaronder de verplichting tot met onderhavige algemene voorwaarden of het havenreglement eerst tot stand nadat een opdracht schriftelijk zijdens OOSTEMA het betalen van rente en/of buitengerechtelijke incassokosten, is zijdens Opdrachtgever of enig aan Opdrachtgever gerelateerde

 

is bevestigd, dan wel nadat het vaartuig feitelijk gestald wordt.

voldaan.

derde(n).

 

 1. Mondelinge toezeggingen door   en      afspraken      met Indien de Opdrachtgever, na door OOSTEMA bij aangetekend

ondergeschikten van OOSTEMA binden OOSTEMA niet dan nadat schrijven tot betaling te zijn gesommeerd, zes maanden na datum   Artikel 13. Klachten

 

en voorzover zij schriftelijk zijdens OOSTEMA zijn bevestigd.

van het aangetekend schrijven het verschuldigde bedrag niet in   1. Indien Opdrachtgever een klacht heeft over de uitvoering van

 

 1. Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen zijn totaliteit heeft   voldaan,   wordt   de   Opdrachtgever   geacht   de overeenkomst, dient hij deze binnen 14 dagen na het bekend van OOSTEMA ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of afstand te doen van het vaartuig, inclusief de volledige daarbij worden met de schade en/of de klacht schriftelijk of elektronisch eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit horende uitrusting, inventaris en overige OOSTEMA aan OOSTEMA te melden.

 

voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

wordt in dergelijk geval eigenaar van het vaartuig, inclusief de   2. Een   eventuele   klacht   dient   ten   minste   te   bevatten;   een

 

 1. Indien na de totstandkoming de overeenkomst om welke volledige daarbij   horende   uitrusting,   inventaris   en   overige   uitvoerige   en    nauwkeurige    omschrijving    van    de    klacht, reden ook door Opdrachtgever wordt geannuleerd, dan wel door toebehoren, en zal gerechtigd zijn om tot verkoop over te gaan, ondersteund door bewijsmateriaal (zoals foto’s die zijn voorzien OOSTEMA wordt   ontbonden   wegens   een   toerekenbare   teneinde de volledige vordering van OOSTEMA op Opdrachtgever   van   aantoonbare   datum   en   tijdsvermelding,   monsters, tekortkoming zijdens Opdrachtgever, komen alle door OOSTEMA te Indien er na verkoop een restschuld blijft bestaan, deskundigenrapporten etc.).

reeds gemaakte kosten alsmede het bedrag van de winstderving blijft Opdrachtgever onverminderd verschuldigd tot betaling   3. OOSTEMA dient steeds in staat te worden gesteld de juistheid

 

en overige schaden voor rekening van Opdrachtgever.

 1. Indien de    overeenkomst    wordt   gesloten   namens   een

hiervan.

van   de   betreffende   klacht   te   (doen)   onderzoeken,   waarbij

Opdrachtgever het product waar de klacht op ziet dient aan te

 

rechtspersoon, is de overeenkomst sluitende     persoon privé   Artikel 10. Bijzondere rechten en verplichtingen van de   leveren    bij  OOSTEMA,  tenzij  OOSTEMA  schriftelijk  en

 

hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming  van de namens  de Opdrachtgever

ondubbelzinnig heeft aangegeven van een onderzoek af te zien.

 

betreffende rechtspersoon   jegens   OOSTEMA   in   het   leven   1. Opdrachtgever, alsmede enige aan Opdrachtgever gerelateerde   4. Door het melden van een klacht wordt de betalingsverplichting

 

geroepen verplichtingen.

derde, is verplicht het havenreglement en de aanwijzingen in de   van opdrachtgever ten aanzien van de facturen niet opgeschort.

 

 1. Opdrachtgever en zijn     personeel  zijn     gehouden    tot huurovereenkomst van of namens de OOSTEMA na te Eventuele rechtsvorderingen terzake tijdig gemelde klachten geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van Opdrachtgever draagt zorg dat aan hem gerelateerde derden het dienen op straffe van verval uiterlijk één jaar na de schriftelijke

 

de opdracht zijn betrokken van alle informatie van OOSTEMA van havenreglement naleven.

 

melding aanhangig te zijn gemaakt.

4. COOKIES

This site uses cookies – small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store information for things like shopping carts, and provide anonymized tracking data to third party applications like Google Analytics. Cookies generally exist to make your browsing experience better. However, you may prefer to disable cookies on this site and on others. The most effective way to do this is to disable cookies in your browser. We suggest consulting the help section of your browser.

NECESSARY COOKIES (ALL SITE VISITORS)
 • cfduid: Is used for our CDN CloudFlare to identify individual clients behind a shared IP address and apply security settings on a per-client basis. See more information on privacy here: CloudFlare Privacy Policy.
 • PHPSESSID: To identify your unique session on the website.
NECESSARY COOKIES (ADDITIONAL FOR LOGGED IN CUSTOMERS)
 • wp-auth: Used by WordPress to authenticate logged-in visitors, password authentication and user verification.
 • wordpress_logged_in_{hash}: Used by WordPress to authenticate logged-in visitors, password authentication and user verification.
 • wordpress_test_cookie Used by WordPress to ensure cookies are working correctly.
 • wp-settings-[UID]: WordPress sets a few wp-settings-[UID] cookies. The number on the end is your individual user ID from the users database table. This is used to customize your view of admin interface, and possibly also the main site interface.
 • wp-settings-[UID]:WordPress also sets a few wp-settings-{time}-[UID] cookies. The number on the end is your individual user ID from the users database table. This is used to customize your view of admin interface, and possibly also the main site interface.
5. WHO HAS ACCESS TO YOUR DATA

If you are not a registered client for our site, there is no personal information we can retain or view regarding yourself.

If you are a client with a registered account, your personal information can be accessed by:

 • Our system administrators.
 • Our supporters when they (in order to provide support) need to get the information about the client accounts and access.
6. THIRD PARTY ACCESS TO YOUR DATA

We don’t share your data with third-parties in a way as to reveal any of your personal information like email, name, etc. The only exceptions to that rule are for partners we have to share limited data with in order to provide the services you expect from us. Please see below:

ENVATO PTY LTD

For the purpose of validating and getting your purchase information regarding licenses for the our theme, we send your provided tokens and purchase keys to Envato Pty Ltd and use the response from their API to register your validated support data. See the Envato privacy policy here: Envato Privacy Policy.

TICKSY

Ticksy provides the support ticketing platform we use to handle support requests. The data they receive is limited to the data you explicitly provide and consent to being set when you create a support ticket. Ticksy adheres to the EU/US “Privacy Shield” and you can see their privacy policy here: Ticksy Privacy Policy.

7. HOW LONG WE RETAIN YOUR DATA

When you submit a support ticket or a comment, its metadata is retained until (if) you tell us to remove it. We use this data so that we can recognize you and approve your comments automatically instead of holding them for moderation.

If you register on our website, we also store the personal information you provide in your user profile. You can see, edit, or delete your personal information at any time (except changing your username). Website administrators can also see and edit that information.

8. SECURITY MEASURES

We use the SSL/HTTPS protocol throughout our site. This encrypts our user communications with the servers so that personal identifiable information is not captured/hijacked by third parties without authorization.

In case of a data breach, system administrators will immediately take all needed steps to ensure system integrity, will contact affected users and will attempt to reset passwords if needed.

9. YOUR DATA RIGHTS
GENERAL RIGHTS

If you have a registered account on this website or have left comments, you can request an exported file of the personal data we retain, including any additional data you have provided to us.


You can also request that we erase any of the personal data we have stored. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes. In short, we cannot erase data that is vital to you being an active customer (i.e. basic account information like an email address).

If you wish that all of your data is erased, we will no longer be able to offer any support or other product-related services to you.

GDPR RIGHTS

Your privacy is critically important to us. Going forward with the GDPR we aim to support the GDPR standard. AncoraThemes permits residents of the European Union to use its Service. Therefore, it is the intent of AncoraThemes to comply with the European General Data Protection Regulation. For more details please see here: EU GDPR Information Portal.

11. RELEASE OF YOUR DATA FOR LEGAL PURPOSES

At times it may become necessary or desirable to AncoraThemes, for legal purposes, to release your information in response to a request from a government agency or a private litigant. You agree that we may disclose your information to a third party where we believe, in good faith, that it is desirable to do so for the purposes of a civil action, criminal investigation, or other legal matter. In the event that we receive a subpoena affecting your privacy, we may elect to notify you to give you an opportunity to file a motion to quash the subpoena, or we may attempt to quash it ourselves, but we are not obligated to do either. We may also proactively report you, and release your information to, third parties where we believe that it is prudent to do so for legal reasons, such as our belief that you have engaged in fraudulent activities. You release us from any damages that may arise from or relate to the release of your information to a request from law enforcement agencies or private litigants.

Any passing on of personal data for legal purposes will only be done in compliance with laws of the country you reside in.

12. AMENDMENTS

We may amend this Privacy Policy from time to time. When we amend this Privacy Policy, we will update this page accordingly and require you to accept the amendments in order to be permitted to continue using our services.